STATUT
FUNDACJI ŚW. WAWRZYŃCA

Z SIEDZIBĄ W GOLENIOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

FUNDACJA ŚW. WAWRZYŃCA z siedzibą w Goleniowie, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Beatę Cieśla, zwaną w dalszej części Statutu Fundatorem aktem notarialnym Repertorium A 9688/2021 sporządzonym
w dniu 10 grudnia 2021 r. przez Notariusza Radosława Ochrymowicza  w Kancelarii Notarialnej Joanny Ramędy – Pilip i Radosława Ochrymowicza – Notariusze s.c. 70-332 Szczecin, al. Piastów 62/2.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Goleniów.

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny pracy i polityki społecznej.

§5

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.

§6

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§8

 1. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń oraz innych organizacji o podobnym profilu działania.
 2. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach
  z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w przepisach prawa.
 3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

§9

Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§10

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§11

Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia honorowe, medale i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§12

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca:

 1. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 2. Działalność na rzecz ochrony i promocja zdrowia.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży i promocja edukacji
 4. Działalność promująca turystykę.
 5. Działalność charytatywną.
 6. Promocję kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. Działalność na rzecz ochrony środowiska
 8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym powyżej.
 9. Wszechstronna działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób z niepełnosprawnością, seniorów, osób uzależnionych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
 10. Działalność konsultacyjno-doradcza i wspierająca instytucje i organizacje
  w szczególności pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych
  i etnicznych;
 11. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa
 12. pozyskanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację oraz poprawę warunków socjalno-bytowych

§13

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

1. Działalność statutową nieodpłatną, tj:

 1. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci
  i młodzieży z rodzin ubogich.
 2.  Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 3. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 4. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
 5. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
 6. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 7. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 8. Ochronę parków i ogrodów będących pod opieką dziedzictwa kultury.
 9. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 10. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.

 

2. Działalność statutową odpłatną, tj.

 1. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 2. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym,
  w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 3. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 4. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
 5. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.
 6. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 7. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 8. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia.
 9. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 10. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.

III. ORGANY FUNDACJI

§14

1. Organami Fundacji jest:
      a) Zarząd Fundacji.
      b) Rada Fundacji
2. Fundator może pełnić funkcję w organach Fundacji

§15

 1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu z wyznaczeniem funkcji prezesa powołuje Fundator. Każdy następny skład Zarządu powoływany jest przez Zarząd.
 4.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

              b) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
              c) Śmierci członka Zarządu.
              d) Odwołania przez Zarząd;

§16

1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Do kompetencji Zarządu należy:
      a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
      b) Realizacja celów statutowych,
      c) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
      d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
      e) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
      f) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
      g) Wybieranie kolejnych (poza pierwszym) i odwoływanie członków zarządu

3.   Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

4.   Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt za przejazdy, diety itp. członków Zarządu ustala Zarząd Fundacji, w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.   Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt za przejazdy, diety itp. Pozostałych pracowników Fundacji św. Wawrzyńca ustala Zarząd Fundacji, w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia pracowników nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 5. Prezes Zarządu Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z Prezesem Fundacji umowę zawiera Pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora.
 6. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji;

§18

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku głosowania przez członków Zarządu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość podjęta uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie jest możliwe w sprawach wniosku o zmianę Statutu Fundacji, likwidację Fundacji i przeznaczenia jej majątku.
 5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu Fundacji określa regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez Fundatora.

§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

§20

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym a także doradczo – opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator wraz z wyznaczeniem funkcji przewodniczącego. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  d) śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 7. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny

§21

        Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy
 4. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 5. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 6. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji
 7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 8. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
 9. Ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 10. Wyrażanie opinii w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz jej likwidacji.
 11. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;

§22

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku Rady Fundacji jednoosobowej Rada podejmuje deycje w formie postanowień;
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu lub Fundatora;
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§23

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

§24

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji oraz służy pokryciu kosztów jej utrzymania.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§25

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:
 1. z dotacji i subwencji,
 2. z darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
 3. ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,
 4. z odsetek i lokat bankowych oraz innych operacji bankowych, ze sponsoringu,
 5. z pożyczek,
 6. z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 7. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na podstawie odrębnych przepisów.
2.Fundacja nie dokonuje dystrybucji dochodu pomiędzy pracowników, członków organów Fundacji ani żadną inną kategorię osób. 3. Dochody uzyskane ze źródeł  określonych w §25 ust. 1 pkt. a) do f) Statutu, Fundacja przeznacza na finansowanie swoich celów, w tym zawsze w określonej części na reintegrację społeczną i zawodową lub na mieszczącą się w celach Fundacji działalność pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności;

§26

 1. Decyzje w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji, wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. Przyjęcie spadku może następować wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili przyjęcia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§27

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§28

Rachunkowość i ewidencja majątku Fundacji prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.

§29

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub składać zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji dla członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Członków Zarządu i pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich i po cenach wyższych niż rynkowe.

§30

 1. W przypadku gdy Fundacja będzie zatrudniać więcej niż 5 pracowników może tworzyć Radę pracowników lub wybrać spośród siebie przedstawiciela pracowników w celu zapewnienia możliwości partycypacji we współzarządzaniu Fundacji
 2. Do kompetencji Rady Pracowników i Przedstawiciela Pracowników należy:
  a) wyrażanie opinii dotyczącej działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
  b) opiniowanie działań Fundacji dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
  c) opiniowanie działań Fundacji, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia;
 3. Rada Pracowników i Przedstawiciel Pracowników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Fundatora;
 4. Powyższe regulacje nie sprzeciwiają się bezwzględnie obowiązującym przepisom ustawy dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2006.79.550), a także innymi przepisami regulującymi zasady partycypacji pracowników w zarządzaniu.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§31

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
  w rozmiarach służących realizacji jej celów oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki. Zasady funkcjonowania zakładów regulują obowiązujące przepisy i regulacje wewnętrzne Fundacji.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.
 5. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej oraz na rozwój działalności gospodarczej Fundacji.

§32

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z Pozostałe działalność pocztowa i kurierska
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana. Pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji np. rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych. Sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, włączając rolnictwo, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę, działalność federacji i stowarzyszeń, działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji, działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi, w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
96.91.Z Pranie i czyszczenie chemiczne prasowanie itp. wszystkich rodzajów odzieży (włączając odzież futrzaną) i wyrobów tekstylnych, wykonane za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie, pranie samoobsługowe w urządzeniach na monety. Zbieranie zbrudzonej odzieży od klientów i dostarczenie odzieży upranej. Pranie dywanów, pledów, zasłon, firan, również u klienta. Wypożyczenie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów.

VI. JEDNOSTKI TERENOWE

§33

 1. Fundacja może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji w tym zakresie
 2. Zasady tworzenia i sposobu funkcjonowania Oddziałów ustala Zarząd Fundacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

 1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.
 2. Zmian w statucie w tym i celów Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§35

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
 4. W sprawach połączenia z inną organizacją w celu utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora lub w wypadku jego niepowołania, Zarząd Fundacji.
 6. W trakcie likwidacji Fundacji w pierwszej kolejności regulowane są wszystkie zobowiązania Fundacji.
 7. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, Fundator przeznacza na cele statutowe.

§37

Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.

Statut Fundacji został przyjęty przez Fundatora – w dniu 24.12.2021 roku.